Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Často kladené otázky

Potrebujem zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby pre seba alebo člena rodiny. Ako mám postupovať?

Podrobnú odpoveď na túto otázku nájdete v sekcií Podmienky prijatia.

Môžem si k Vám podať Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby pre seba alebo člena rodiny, ak mám viac ako je dôchodkový vek?

V zmysle ustanovenia § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. uvádzame nasledovné:
V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba:
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

Ako postupovať, ak žiadam o sociálnu službu, ale môj vek presahuje dôchodkový vek?

V tomto prípade je potrebné sa obrátiť buď na niektoré zo zariadení pre seniorov, prípadne špecializované zariadenie, ak ste naň boli posúdený. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na mestskú časť resp. obec.

Poslal som Vám žiadosť, kedy môžem nastúpiť do zariadenia?

Uvedené závisí od skutočnosti, či zariadenie má aktuálne voľné miesto, a tiež od skutočnosti aký počet žiadosti je zaradených v Evidencií došlých žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. DSS Plavecké Podhradie t.č. vedie vyššie spomínanú evidenciu žiadosti, preto Vaša žiadosť je po jej kompletnom doručení zaradená dňom kompletne doručenej žiadosti do Evidencie žiadosti, o čom Vám je do 30 dní zaslané oznámenie. V prípade, že sa v zariadení uvolní miesto a v evidencií žiadosti, je Vaša žiadosť nasledujúca v poradí, bude Vám zaslaná Výzva k nástupu.

Prišla mi Výzva k nástupu do zariadenia, ako mám postupovať?

Všetko potrebné máte uvedené vo výzve, ktorú sme Vám zaslali. Ak chcete nastúpiť do zariadenia, je potrebné odoslať na adresu nášho zariadenia do 5 pracovných dní návratku, ktorá je prílohou výzvy, kde je potrebné vyznačiť Váš záujem o nástup.

Čo všetko je potrebné mať so sebou pri nástupe do zariadenia?

Ak máte dohodnutý termín nástupu, je potrebné dodržať stanovený čas nástupu. So sebou si prineste všetky doklady, prípadne dokumenty ako rodný list, či rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony. Je nevyhnutné priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu, ktorú odovzdáte na zdravotnom úseku a taktiež lieky na minimálne 3 dni, ak nejaké pravidelne užívate. Pri príjme je vhodné mať pri sebe hotovosť, sumu necháme na Vašom uvážení. Taktiež si so sebou prineste osobné veci a oblečenie. O možnosti mať na izbe vlastný spotrebič sa prosím informujte vopred.

V akej výške som povinný platiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby, bude mi môj príjem stačiť?

Výška úhrady, ktorú ste povinný platiť poskytovateľovi sociálnej služby bude uvedená v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ktorú uzavrieme v deň nástupu do zariadenia. Ide o individuálnu platbu, ktorá závisí od viacerých faktorov napr. rozloha izby, na ktorej budete ubytovaný, stupeň odkázanosti, prípadne strava, ktorú budete odoberať. O výške aktuálnej priemernej úhrady sa informujte telefonicky na sociálno - terapeutickom úseku.