Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Plán a režim návštev

Plán a režim návštev

Poskytovateľ sociálnych  služieb je povinný v rámci  plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách vypracovať PLÁN A REŽIM NÁVŠTEV. 

VÝCHODISKÁ – čo všetko je potrebné pri tvorbe plánu vziať do úvahy:

  • Za umožnenie a spôsob realizácie návštev a s tým spojené následky nesie primárne zodpovednosť štatutár
  • Počet prijímateľov sociálnych služieb
  • Vek a zdravotný stav prijímateľov
  • Počet návštevných miestností a priestorov v areáli vhodných pre návštevy
  • Frekvencia návštev za bežného prevádzkovania služby
  • Uvoľnenie opatrení musí začať najneskôr do ukončenia 4. fázy
  • Opatrenia ÚVZ SR a usmernenia MPSVR a zriaďovateľa – tie je potrebné sledovať priebežne

 

PRAVIDLÁ PRI TVORBE REŽIMU NÁVŠTEV:

Výber vhodných priestorov pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky

Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 15m2 môže byť  povolená dvojčlenná návšteva  iba pre  jedného klienta (resp. manželský  pár, súrodencov)

Budova č. 6 – telocvičňa

V priestore môžu byť 2 návštevy, priestor oddelený paravnmi, vybavený stoličkami a stolíkmi

Budova č. 6 – ambulancia II

V priestore môže byť 1 návšteva

Vo vyhradenom priestore  pre návštevy musia byť fyzické osoby  vzdialené  od seba minimálne  na 2 metre

 

Ak zariadenie má areál, je  vhodné identifikovať/vyhradiť  v ňom miesta pre návštevy v prípade vhodného počasia

Altánok, lavičky pri fontáne, lavičky v celom areály

Návšteva na izbe prijímateľa  je možná len v špecifických prípadoch (napr. prijímatelia v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, ktorých nie je možné vysadiť na vozík)

Imobilní PSS

 

Dĺžka návštevy

max. 30 minút interiér

max. 60 minút exteriér

 

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa

max. 2 – osoby nad 15 rokov veku

Ohlasovanie návštev vopred

Odporúčame ohlásiť  návštevu vopred, minimálne 24 hod. vopred kvôli lepšej organizácii. Ohlásenie návštevy na mobil 0905 308 320.

Pri obmedzenom počte návštevných miestností budú mať prednosť ohlásené návštevy (okrem mimoriadnych udalostí)

 

Kontaktná osoba pre návštevy

službukonajúca sestra 0905 308 320

riaditeľka DSS 0903 421 219

Návštevné hodiny

v čase od 9,00 – 17,00 hod.

Informovanie príbuzných o možnosti návštev a Pláne a režime návštev

 

www.dsspp.sk

 

PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH NÁVŠTEVY:

Oznámenie návštevy

 

Odporúčame ohlásiť sa vopred (aby sa mohli návštevy plánovať)

Vstupná kontrola

 

Zabezpečenie hygieny pri vstupe – dezinfekcia rúk 

Kontrola zdravotného stavu návštevy - meranie teploty

Vyplnenie + podpis Čestného prehlásenia

Podpis Poučenia GDPR COVID-19

Zápis do Dennej evidencie návštev v ZSS

 

Jasne označené miesto pre návštevy

 

Vonkajší areál DSS - záhrada

Budova č. 6 – telocvičňa, ambulancia II

Izba imobilného PSS

Vo vnútornom prietore je povinnosť mať  rúško, jednorázové rukavice a jednorázové návleky na topánky.

 

Podmienky pre návštevníkov  

 

Návšteva používa po celý čas rúško a jednorázové rukavice

 

Podávanie stravy a nápojov  nie je počas návštevy povolené. Prinesené zabalené pochutiny a ovocie sú odovzdané službukonajúcej sestre, ktorá vykoná dezinfekciu a následne odovzdá PSS.

 

Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná

 

Po ukončení návštevy

 

Po každej návšteve  musí byť priestor dezinfikovaný  - stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy.

V miestnosti je celý čas zapnutý germicídny žiarič.

Dezinfekciu vykoná po každej návšteve sestra.

 

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb vyhradzuje možnosť   obmedziť návštevy  opätovne, a to  aj plošne alebo  v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime  návštev.

 

Edita Kruzslíková

riaditeľka DSS

 Plavecké Podhradie, 04.06. 2020