Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Plán a režim návštev

plan-a-rezim-navstev-socialna-izolacia.pdf

Plán a režim návštev – sociálna izolácia

Riaditeľka ZSS Pod hradom vydáva  „Plán a režim návštev“, platný od 29.03. 2021.

PRAVIDLÁ PRI TVORBE REŽIMU NÁVŠTEV:

Výber vhodných priestorov pre návštevy, ktoré spĺňajú odporúčané podmienky

Budova č. 6 – telocvičňa

V priestore môže byť len 1 návšteva o počte max. 2 osôb, priestor je  vybavený  3 stoličkami a stolom.  Na stole je k dispozícii vytlačená verzia Plánu a režimu návštev, ktorý sú všetci povinní dodržiavať.

 

Návšteva v exteriéri - altánok, lavičky pri fontáne, lavičky v celom areály.

 

Fyzické osoby musia byť vzdialené od seba minimálne na 2 metre a musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Dĺžka návštevy

max. 30 minút interiér

max. 60 minút exteriér

 

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa

max. 2 – osoby nad 15 rokov veku

Ohlasovanie návštev vopred

Žiadame  ohlásiť  návštevu vopred.  Vzhľadom na mimoriadnu situáciu máme právo návštevu neschváliť – závisí to od psychického stavu prijímateľa, z  dôvodu sociálnej izolácie. Návštevu schvaľuje riaditeľka ZSS Pod hradom - 0903 421 219, prípadne sociálna pracovníčka 0915 930 025. Prvoradá je potreba prijímateľa a až potom požiadavka rodinných príslušníkov. Ohlásenie návštevy a dohoda o termíne a čase návštevy na čísle 0905 308 320 - až po schválení návštevy riaditeľkou ZSS Pod hradom, prípadne sociálnou pracovníčkou.

 

 

Kontaktná osoba pre návštevy

službukonajúca sestra 0905 308 320

riaditeľka ZSS 0903 421 219

sociálna pracovníčka 0915 930 025

Návštevné hodiny

v čase od 9,00 – 17,00 hod.

Informovanie príbuzných o možnosti návštev a Pláne a režime návštev

 

www.dsspp.sk

PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH NÁVŠTEVY:

Oznámenie návštevy

 

Žiadame ohlásiť sa vopred, aby sme dokázali dodržať všetky opatrenia pri návštevách zo strany zamestnancov ZSS  

Vstupná kontrola

 

Predložiť negatívny Ag/PCR test, nie starší ako 24 hodín, prípadne vykonanie Ag testu sestrou ZSS Pod hradom pred výkonom návštevy. Je to povinnosť pre všetkých – aj pre osoby po prekonaní Covid 19, aj pre osoby nad 65 rokov veku, ako aj osoby po 1. a 2. očkovaní.

Mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Zabezpečenie hygieny pri vstupe – dezinfekcia rúk .

Kontrola zdravotného stavu návštevy - meranie teploty.

Vyplnenie + podpis Čestného prehlásenia.

Zápis do Dennej evidencie návštev v DSS.

V prípade návštevy v interiéri návleky na topánkach.

 

Jasne označené miesto pre návštevy

 

Vonkajší areál ZSS - záhrada

Budova č. 6 – telocvičňa

Návšteva na izbe PSS, aj v prípade jednoposteľovej izby je ZAKÁZANÁ!

Vo vnútornom priestore je povinnosť mať respirátor FFP2, vydezinfikované ruky a jednorazové návleky na topánky.

V priestore záhrady je povinnosť mať respirátor FFP2 a vydezinfikované ruky.

 

Podmienky pre návštevníkov  

 

Návšteva používa po celý čas návštevy respirátor.

Podávanie stravy a nápojov  nie je počas návštevy povolené! V prípade nedodržania tohto pravidla bude návšteva ukončená, prípadne nepovolená!  Prinesené zabalené pochutiny a ovocie sú odovzdané službukonajúcej sestre, ktorá vykoná dezinfekciu a následne odovzdá PSS.

 

Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná.

 

Po ukončení návštevy

 

Po každej návšteve  musí byť priestor dezinfikovaný  - stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy.

V miestnosti je celý čas zapnutý germicídny žiarič.

Dezinfekciu vykoná po každej návšteve sestra alebo ňou poverená osoba.

Mimoriadne návštevy sú až do odvolania umožnené z dôvodu pretrvávajúcej sociálnej izolácie našich prijímateľov. Povolenie návštev riaditeľkou ZSS Pod hradom je výsledkom individuálneho zhodnotenia stavu PSS. Požiadavky rodín sú na druhom mieste, priorita je potreba prijímateľa.

BUĎME  VŠETCI  ZODPOVEDNÍ !

 Edita  Kruzslíková   - riaditeľka ZSS Pod hradom                                                                                                            

Plavecké Podhradie, 26.03. 2021