Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Etický kódex

Etický kódex platný od 1.10.2019 

                                        E t i c k ý   kódex  zamestnanca  

                                          Domova sociálnych služieb

                                                Plavecké Podhradie

 Každý zamestnanec Domova sociálnych služieb Plavecké Podhradie (ďalej len „DSS PP“) je povinný dodržiavať tento „Etický kódex zamestnanca DSS PP“, ktorý je súčasťou pracovného poriadku DSS PP, s účinnosťou od 1. októbra 2019. Jeho nedodržanie je dôvodom ukončenia pracovného pomeru v DSS PP. Etický kódex platí pre všetkých interných aj externých zamestnancov DSS PP ako i dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku prácu v DSS PP.

 

Od zamestnanca DSS PP sa očakáva, že:

 • jeho správanie bude rešpektovať spoločenské zásady, založené na úcte človeka k človeku,
 • uvedomuje si veľkú zodpovednosť, ktorú má voči sebe, prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „PSS“), ich rodinám, kolegom i verejnosti.

 Zásady správania k PSS

 Zamestnanec  DSS PP vo vzťahu k PSS plní svoje povinnosti:

 • bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, kultúru a sociálne postavenie PSS
 • k PSS sa správa korektne, s pochopením a rešpektovaním jeho osobnosti
 • voči PSS je trpezlivý, empatický, spravodlivý a rešpektuje jeho špecifické potreby a záujmy (v rámci momentálnych možností a vybavenia  DSS PP)     
 • k PSS pristupuje ako k rovnocennému partnerovi a neznižuje sa k arogantnému a hrubému správaniu voči nemu
 • s každým PSS komunikuje pre neho zrozumiteľnou rečou
 • uvedomuje si, že každý PSS je dospelý,  má svoje práva i povinnosti – nespráva sa k nemu ako k dieťaťu, zbytočne nepoužíva zdrobneniny
 • u PSS nepoužíva výraz „poslúchať“
 • každý nový zamestnanec PSS vyká, pokiaľ PSS nedá súhlas s tykaním, ktoré bude obojstranné
 • PSS aktívne počúva a akceptuje dostatočne dlhý čas na jeho vyjadrenie sa
 • dodržiava právo na súkromie každého PSS a zachováva dôvernosť informácií
 • hľadá možnosti, ako zapojiť PSS do procesu rozhodovania o vlastnej osobe a o riešení vlastných problémov
 • vedie PSS k samostatnosti
 • rešpektuje právo PSS na vlastný názor
 • PSS má právo výberu,  zamestnanec zaňho nerozhoduje, pokiaľ PSS svojím rozhodnutím neohrozuje seba, iných PSS alebo zamestnancov
 • písomné odovzdávanie informácií o PSS je taktné a napísané s úctou a rešpektom voči nemu
 • v prítomnosti PSS nerieši svoje súkromné záležitosti
 • v prítomnosti PSS nerozpráva o ňom, ako aj o iných PSS, jedine v prípade pochvaly alebo pozitívnych zážitkov
 • ochraňuje PSS pred neetickým a nezákonným konaním iného zamestnanca
 • pri vykonávaní hygieny zabezpečuje intimitu a dodržiava etiku

 Zásady správania medzi spolupracovníkmi

 je tímovým hráčom pracovného kolektívu DSS PP

 • je tolerantný, objektívny , aktívne počúva
 • buduje pracovné vzťahy na pozitívnych základoch
 • v prípade nedorozumenia vie urobiť prvý krok, čo je najúčinnejšia cesta ako podať pomocnú ruku, vyriešiť problém a nepripustiť, aby problém nadobudol obrovský rozmer
 • nepodľahne falošnému pocitu kolegiality, ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho, nespravodlivého správania, diskriminácie, či iného neetického správania voči PSS alebo kolegovi
 • neohovára a neosočuje kolegov, nehovorí informácie, ktorými ublíži na cti tým, že ho urazí, zraní alebo naruší jeho dobré meno

 Zásady správania voči rodičom, rodinným príslušníkom, verejnosti

 zamestnanec svojím vystupovaním a aktivitami šíri dobré meno zariadenia a podporuje osvetu o živote ľudí so špeciálnymi potrebami

 • ku konzultáciám so zákonným zástupcom (alebo opatrovníkom) pristupuje profesionálne - nekonzultuje na chodbe ale v priestoroch, kde je zachovaná intimita
 • poskytuje pravdivé, zrozumiteľné a včasné informácie zákonným zástupcom v zmysle svojich kompetencií
 • neprijíma finančné a hodnotné dary, s výnimkou darov poskytovaných DSS PP alebo na základe všeobecne záväzných právnych predpisov
 • na verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať vulgárne prejavy a urážky
 • zachováva dôvernosť informácií o PSS , neposkytuje informácie nadobudnuté pri výkone práce vo verejnom záujme

 

 

                                                                                   Ing. Edita Kruzslíková

                                                                        riaditeľka DSS Plavecké Podhradie

 Plavecké Podhradie, september 2019