Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Dokumenty na stiahnutie

 Tu nájdete aktuálne tlačivá a dokumenty potrebné pri zabezpečovaní sociálnej služby. 

Názov dokumentu Popis Akcia
Lekársky nález Uvedené tlačivo je potrebné vyplniť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Stiahnuť dokument
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby Uvedené tlačivo je potrebné vyplniť a úradne overiť. Stiahnuť dokument
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania soc. služby Riadne vyplnenú žiadosť spolu s prílohami zašlite na adresu poskytovateľa sociálnej služby. Stiahnuť dokument
Žiadosť o posúdenie odkázanosti Riadne vyplnené tlačivo s prílohami je potrebné adresovať odboru sociálnych veci ÚBSK. Stiahnuť dokument
Súhlas s ošetrením, vyšetrením, hospitalizáciou Súhlas je potrebné stiahnuť, doplniť požadované identifikačné údaje, priložiť kópiu rozhodnutia o ustanovení za opatrovníka a zaslať na adresu zariadenia. Stiahnuť dokument
Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 2 / 2023 z 31.3.2023 Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/ 2023 bližšie upravuje činnosť a financovanie poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Stiahnuť dokument