Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

História

Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie je rozpočtová organizácia zriadená  Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja na základe zriaďovacej listiny z 27.10.2005 s účinnosťou od 1.11.2005 pre osoby s ťažkými duševnými poruchami. Obec Plavecké Podhradie  sa nachádza na úpätí Malých Karpát a je začlenená do okresu Malacky, vzdialeného  22 km a od Bratislavy je obec vzdialená 60 km.

Domov sociálnych služieb je nástupníckou organizáciou  DSS pre dospelých Veľký Biel  a poskytuje celoročnú starostlivosť dospelým občanom s  duševným postihnutím, kapacita zariadenia na 53 osôb bola naplnená 2.1.2006 a od 1.3.2008 bola kapacita zvýšená na 60 osôb.

Obyvatelia sú umiestnení  v troch blokoch, v dvojpodlažných budovách, do ktorých je zabezpečený bezbariérový prístup . Prístupnosť do druhého podlažia je zabezpečená výťahom  a sedačkovým výťahom. Izby sú jedno a dvojmiestne a jedna trojmiestna, ktoré sú vybavené moderným nábytkom a  sociálne zariadenie je prispôsobené aj imobilným klientom.

Zariadenie celoročne  poskytuje   sociálne služby  v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách  , vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti. Vytvára podmienky na   stravovanie, bývanie a zaopatrenie vrátane zdravotnej starostlivosti a ďalšia starostlivosť spočíva v  poradenstve, v záujmovej činnosti, v kultúrnej činnosti, v pracovnej terapii, v rekreačnej a rehabilitačnej činnosti.  V rámci záujmovej a kultúrnej činnosti sa  podporuje účasť  na spoločenskom živote, klientky sa aktívne zúčastňujú na rôznych podujatiach konaných v rámci BSK, alebo v rámci ostatných zariadení v rámci kraja a v zahraničí.

Strava je podávaná päť krát denne  v jedálni stravovacieho zariadenia, kde sa pripravujú všetky jedlá v rámci celodenného jedálenského lístka.

V zariadení pracuje 44 pracovníkov, ktorí sa celoročne starajú o klientov umiestnených v DSS Plavecké Podhradie a snažia sa monitorovať ich ciele, ktoré musia odpovedať ich súčasným schopnostiam a možnostiam z hľadiska ich zdravotného stavu.