Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

V Domove sociálnych služieb Plavecké Podhradie poskytujeme sociálnu službu dospelým fyzickým osobám, ak sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osoby, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 citovaného zákona o sociálnych službách - dospelí.  

arel dss 006Kapacita zariadenia je 60  miest, forma sociálnej služby je celoročná -  pobytová. Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie , ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú staroslivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť, uzatvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.  

V domove sociálnych služieb poskytujeme nasledovné činnosti: 

  • odborné činnosti-základné sociálne poradenstvo, poradenstvo a  pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
  • obslužné činnosti– ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • ďalšie činnosti- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
  • sociálna rehabilitácia– podpora sebaobsluhy, samostatnosti, nezávislosti, nácvik  zručností, vzdelávanie, záujmová činnosť
  • zdravotná starostlivosť rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa platného Katalógu zdravotných výkonov; zároveň zabezpečujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti praktickou lekárkou a psychiatričkou priamo v zariadení, zabezpečujeme tiež odborné vyšetrenia klientov odbornými lekármi mimo zariadenia  a sprevádzanie klientov na tieto vyšetrenia
  • pracovná terapia-  osvojovanie a podpora pracovných návykov a zručností u klientov pri upratovaní areálu zariadenia, starostlivosti o kvetiny, záhradu, pri upratovaní izieb, jedálne, výmene posteľnej bielizne
  • relaxačné a voľno časové aktivity -  športové a duchovné  aktivity, kultúrno - spoločenské podujatia v zariadení i mimo neho vzdelávanie – podpora a pomoc pri zabezpečovaní vzdelávania podľa individuálnych potrieb a záujmov.