Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Špecializované zariadenie

Špecializované zariadenie 

Od 1.9.2022 poskytuje ZSS Pod hradom nový druh sociálnej služby , a to Špecializované zariadenia pre osoby s poruchou autistického spektra (ďalej „PAS“). Od začiatku roka sme tomu podriaďovali všetky aktivity, ako: rekonštrukciu priestorov na bývanie pre 6 dospelých autistov, vzdelávanie zamestnancov v oblasti autizmus, vybavenie nových priestorov nábytkom, náborom zamestnancov na pozíciu sociálny pracovník, inštruktor sociálnej rehabilitácie a opatrovateľ. Veľmi dôležitým krokom po zaregistrovaní novej sociálnej služby bolo spoznať nových prijímateľov - autistov v domácom prostredí, ale aj v prostredí školy alebo sociálnej služby, ktorú poberali. Komunikácia s rodinami, supervízormi. Špecializované zariadenie poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre 6 dospelých mužov s PAS. Piati z nich prišli z domáceho prostredia, a preto prioritným cieľom bola ich adaptácia na nové prostredie, nové podmienky a nových ľudí.