Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Ponuka práce

Riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Pod hradom, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

Vedúca/vedúci úseku zdravotnej starostlivosti

Požadované predpoklady:

 • VŠ I. alebo II. stupňa odbor ošetrovateľstvo
 • Špecializácia v jednom zo špecializačných odborov: ošetrovateľská starostlivosť, komunitné ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo v psychiatrii, v pediatrii alebo vo vnútornom lekárstve
 • Prax s prácou s ľuďmi so zdravotným postihnutím minimálne 5 rokov
 • Počítačové zručnosti – Balík Office ( Word, Excel, Outlook)
 • Prax v riadení pracovného tímu vítaná
 • Bezúhonnosť

Náplň práce:

 • Komplexné zabezpečovanie prác na Úseku zdravotnej starostlivosti
 • Samostatná odborná ošetrovateľská práca v zariadení sociálnych služieb, vrátane podielu na organizovaní, koordinovaní a kontrole ošetrovateľskej starostlivosti
 • Vyhodnocovanie individuálnych ošetrovateľských plánov
 • zostavovanie plánu služieb a rozpis práce zamestnancov Úseku zdravotnej starostlivosti

Termín nástupu: od 1. apríla 2021, prípadne dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Nástupný plat: 1.500,- €

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Prihláška do výberového konania
 • Štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe a stručným popisom pracovných činností
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Čestné prehlásenie, že všetky údaje sú pravdivé
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie – vedúca/vedúci úseku zdravotnej starostlivosti – neotvárať“ najneskôr do 19.02. 2021 do 16.00 hod. na adresu:

ZSS Pod hradom

906 36 Plavecké Podhradie 19

 Kontaktná osoba: Edita Kruzslíková - riaditeľka

Tel: 0903 421 219, mail: riaditelka@dsspp.sk

 

Sestra

Miesto výkonu práce: Domov sociálnych služieb Pod hradom                                 Plavecké Podhradie

Náplň (druh) práce: odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov na lôžkovom oddelení zdravotníckych zariadení alebo kúpeľných liečební alebo v zariadení sociálnej služby, spolupráca s lekárom a so sestrou špecialistkou pri liečebných, diagnostických a ošetrovateľských výkonoch vykonávané praktickou sestrou alebo sestrou.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny:  áno 

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov, od 1.000,- € v závislosti od vzdelania a dĺžky praxe  

Dátum nástupu:  od 1.9.2020 na dobu neurčitú

Požadované vzdelanie: ukončené stredoškolské vzdelanie, stredná zdravotná škola

Vašu žiadosť a životopis zašlite na adresu: gregusova@dsspp.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Anetta Gregušová 0911 224 212

 

Opatrovateľ(ka) do nepretržitej prevádzky

Miesto výkonu práce: Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom

Plavecké Podhradie

Náplň (druh) práce: rutinná, fyzicky namáhavá pomocná manipulačná alebo obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov občanov v zariadení sociálnych služieb.

Práca na zmeny: áno

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov minimálne vo výške 700,- €

Dátum nástupu:  ihneď na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie resp. opatrovateľský kurz v rozsahu minimálne 220 hodín

Vašu žiadosť a životopis zašlite na adresu : gregusova@dsspp.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Anetta Gregušová, 0911 224 212